1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy dokument (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników za pośrednictwem:
   1. Strony (formularza kontaktowego),
   2. poczty elektronicznej na adres info@webjaksklep.eu
   3. komunikatorów internetowych, a w tym w szczególności WhatsApp, Skype, Facebook Messenger.
  2. Korzystanie ze Strony oraz kontaktowanie się z Administratorami za pośrednictwem kanałów komunikacji wymienionych w ust. 1 jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności. W przypadku formularza kontaktowego, zgoda potwierdzana jest zaznaczeniem checkboxa przed wysłaniem wiadomości.
  3. Administratorami Strony i danych osobowych są:
   1. Jan Sokołowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „WEBJAKSKLEP.EU JAN SOKOŁOWSKI”, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Parkowa 23A/7, 71-621 Szczecin, NIP: 8513144493, REGON: 383221365;
   2. Szymon Maruda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „HMS Szymon Maruda”, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Bukwica 7/5, 73-260 Pełczyce, NIP: 5941586992, REGON: 380303051;
  4. Wspólnym celem przetwarzania danych osobowych przez Administratorów jest prowadzenie stałej współpracy gospodarczej, o której mowa na Stronie.
  5. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Administratorów. Administratorzy przetwarzają dane osobowe przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby należycie do tego upoważnione i zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
  6. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, a każdego Użytkownika obowiązuje znajomość jej aktualnej treści. Data publikacji aktualnego brzmienia Polityki Prywatności znajduje się na końcu dokumentu.
 2. Definicje
  1. Przez pojęcia użyte w Polityce Prywatności, rozumieć należy:
   1. „Administratorzy” – Jan Sokołowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „WEBJAKSKLEP.EU JAN SOKOŁOWSKI”, NIP: 8513144493 oraz Szymon Maruda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „HMS Szymon Maruda”, NIP: 5941586992;
   2. „Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na Stronie lub korzystający z któregokolwiek z kanałów komunikacji, o których mowa w pkt. I ust. 1;
   3. „Strona” – strona internetowa dostępna pod adresem https://webjaksklep.eu/ oraz wszystkie jej ewentualne podstrony;
   4. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Wspólne uzgodnienia pomiędzy Administratorami
  1. W ramach zawartej umowy o współadministrowanie, Administratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, a w szczególności, że:
   1. Jan Sokołowski jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego;
   2. Jan Sokołowski jest odpowiedzialny za umożliwienie Użytkownikom wykonania ich praw, przy czym niezależnie od tego ustalenia, Użytkownik może kierować swoje żądania do któregokolwiek z Administratorów. Wówczas, żądanie zostanie przekazane Janowi Sokołowskiemu;
   3. obaj Administratorzy zapewniają ochronę danych osobowych i podejmują środki ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
   4. Administratorzy nie wyznaczyli  inspektora ochrony danych osobowych i samodzielnie wykonują obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
   5. w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Jan Sokołowski jest odpowiedzialny za zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu;
   6. jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Jan Sokołowski odpowiedzialny za zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu, bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu;
   7. Administratorzy zobowiązani są do współpracy w zakresie wypełniania obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych.
 4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników podawane są przez nich dobrowolnie, jednakże nie podanie pewnych danych, co do zasady oznaczonych jako obowiązkowe, może skutkować brakiem możliwości wykonania danej usługi lub osiągnięcia określonego celu.
  2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem kanałów komunikacji wymienionych w pkt. I ust. 1 mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
   1. dokonanie wyceny usługi, wykonanie usługi lub umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. wystawienie faktury i wypełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. udzielenie rabatu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   4. rozpatrzenie reklamacji lub roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   5. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   6. przechowywanie informacji o nieopłaconych usługach oraz na potrzeby zabezpieczenia informacji w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   7. zarządzanie Stroną i aktywnością Administratorów na platformach społecznościowych;
   8. badanie satysfakcji z oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 7, Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania dostępu do danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych we właściwych przepisach o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Użytkownikowi przysługuje też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W tych celach Użytkownik może zwrócić się do Administratorów na adres e-mail: info@webjaksklep.eu
  4. Skorzystanie z praw, o których mowa w ust. 3, pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano zgodnie z prawem do chwili wystąpienia przez Użytkownika z odpowiednim żądaniem.
  5. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich – z uwagi na korzystanie przez Administratorów z usług Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Poziom ochrony danych osobowych oferowany przez Google jest zgodny z wymogami prawa Unii Europejskiej.
  6. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Administratorów przez czas realizacji poszczególnych celów lub usług, oraz:
   1. przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem;
   2. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
   3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów lub w celach marketingowych;
   4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  7. Zakres każdego z praw Użytkownika oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Użytkownik będzie mógł skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratorów jego danych oraz celu ich wykorzystania. Usunięcie danych nie nastąpi, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla wywiązania się przez Administratorów z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych, zewnętrznych stron internetowych. Administratorzy nie odpowiadają za treści przekazywane przez te strony, a Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminami tych stron.
  9. Administratorzy powierzają przetwarzanie danych osobowych m. in. następującym podmiotom:
   1. Biuro Rachunkowe Atlanta s.c. J.B.Michalak, D.Geldner, ul. Mieszka I 62, 71-011 Szczecin, NIP 8513099864 – w celu prowadzenia rozliczeń;
   2. Google Ireland Limited, zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google;
   3. dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, KRS: 0000336780 – dostawca usług hostingowych;
   4. zleceniobiorcy lub podwykonawcy zaangażowani do pomocy w świadczeniu usług przez Administratorów.
  10. Podmioty, którym Administratorzy powierzają przetwarzanie danych osobowych oraz podmioty, których Administratorzy upoważniają do przetwarzania danych osobowych, gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
  11. Dane osobowe Użytkownika nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą nigdy przedmiotem odsprzedaży podmiotom trzecim.
 5. Technologie
  1. Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga posiadania urządzenia dostępowego spełniającego następujące warunki:
   1. dostęp do sieci Internet;
   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron www.